Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIE|FABRIEK

ARTIKEL 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende begrippen gehanteerd met de daarbij vermelde betekenis:
1. Ondernemer: de eenmanszaak Energie|Fabriek, vertegenwoordigd door Aukje Castelein – Kooistra.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van de Energie|Fabriek.
3. Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de website en/of de diensten van de Energie|Fabriek.
4. Website: alle internetpagina’s van Energie|Fabriek.nl.
5. Content: alle workshops, lezingen, workshopmateriaal, trainingen en trainingsmateriaal, documenten dat door Energie|Fabriek beschikbaar wordt gesteld via de website, blogs of behorende bij de workshops en trainingen.
6. Lezingen, workshops en trainingen: alle lezingen, workshops en trainingen die door of namens de Energie|Fabriek worden gegeven en/of verzorgd.

ARTIKEL 2 Identiteit
Energie|Fabriek
gevestigd te 9251 TE Burgum, Tuorrebout 22
KvK : 67369251
BTW indentificatie-nr: NL001450518B59

ARTIKEL 3 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en afspraken, alsmede alle content afkomstig van de Energie|Fabriek, tussen Ondernemer en opdrachtgever en/of gebruiker.
2. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/of Gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij die door de Energie|Fabriek schriftelijk zijn aanvaard.
3. De Energie|Fabriek behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Zolang de gebruiker en/of opdrachtgever van de diensten van de Energie|Fabriek gebruik maakt, betekent dat de gebruiker en/of opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden die op dat moment gelden.

ARTIKEL 4 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan e offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever of Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 5: Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Ondernemer en de Opdrachtgever en/of Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever en/of Gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. De Opdrachtgever en/of Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever en/of Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ondernemer zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever en/of Gebruiker in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ondernemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Ondernemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Ondernemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Ondernemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8. Indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ondernemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Ondernemer daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Indien Ondernemer met de Opdrachtgever en/of Gebruiker een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Ondernemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Ondernemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ondernemer rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

ARTIKEL 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Ondernemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever en/of Gebruiker toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever en/of Gebruiker in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7: Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ondernemer aangegeven. Ondernemer is gerechtigd om periodiek te factureren indien van toepassing.
2. Indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever en/of Gebruiker van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever en/of Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Ondernemer heeft het recht de door Opdrachtgever en/of Gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever en/of Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever en/of Gebruiker die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever en/of Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ondernemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever en/of Gebruiker worden verhaald. De Opdrachtgever en/of Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 8: Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Ondernemer geleverde blijft eigendom van Ondernemer totdat de Opdrachtgever en/of Gebruiker alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Ondernemer geleverde (bijv. voedings- bewegings- en /of ontspanningsplannen), dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever en/of Gebruiker is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Ondernemer behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever en/of Gebruiker. De Opdrachtgever en/of Gebruiker is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de Ondernemer.

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid
Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
1. De Ondernemer heeft inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever en/of Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever en/of Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voo schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de Opdrachtgever en/of Gebruiker aan de Ondernemer op welke locatie dan ook. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de Opdrachtgever en/of Gebruiker, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken.
7. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aanhangig zijn gemaakt conform het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

ARTIKEL 10: Vrijwaring
1. De Opdrachtgever en/of Gebruiker vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever en/of Gebruiker gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever en/of Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of Gebruiker.

ARTIKEL 11: Intellectuele eigendom
1. Ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever en/of Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, content, lezingen, workshops en trainingen (waaronder lezing-, workshop en trainingsmateriaal) berusten uitsluitend bij de Energie|Fabriek en Ondernemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
3. Het is de Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer en/of de Energie|Fabriek de website, content of workshops, lezingen en trainingen in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te werken of te verspreiden. Het is de Opdrachtgever en/of Gebruiker slechts toegestaan om content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.
4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

ARTIKEL 12: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 13: Geheimhouding
De Ondernemer , alsmede eenieder die in opdracht voor de Energie|Fabriek werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever en/of Gebruiker waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

ARTIKEL 14: Privacy en persoonsgegevens
1. De Opdrachtgever en/of Gebruiker stemt ermee in dat de Ondernemer de accountgegevens opslaat en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account.
2. De Ondernemer en de Energie|Fabriek is gebonden aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Als de Opdrachtgever en/of Gebruiker geen aanbiedingen en/of informatie van Ondernemer wil ontvangen dan kan de Opdrachtgever en/of Gebruiker dit kenbaar maken.

ARTIKEL 13: Inwerkingtreding
Deze voorwaarden treden in werking per 2 januari 2020.